تبلیغات
https://www.youtube.com/watch?v=0rY453_myes
انتشار این ویدیو با عنوان جنگ سوریه در سال 2015 !

کلیپ ارتباطی با زلزله کرمانشاه ندارد! این ویدئو از محصولات "کلاه سفیدها" که جنایتکاران سازنده کلیپهای تقلبی در سوریه هستند می باشد!


http://www.mizanonline.ir/fa/news/297173http://www.yjc.ir/fa/news/6043203https://www.mehrnews.com/news/3920073