تبلیغات
انتشار شایعه پاکتهای آلوده به سم توسط کاربران آلمانی در شبکه های اجتماعی
متن و پاسخ شایعه در این لینک: http://shayeaat.ir/post/746