تبلیغات


مشروح مصاحبه آیت الله طالقانی در مورد حجاب اسلامی زنان :روزنامه اطلاعات  - 20 اسفند 1357 صفحه 7

در مورد حجاب اجباری در کار نیست
حضرت آیت الله طالقانی در یک گفتگوی رادیو – تلویزیونی این مطلب را که حجاب بهانه ای است تا زنان را از ادارات برانند، مردود اعلام کردند و گفتند حجاب اسلامی حجاب شخصیت و وقار است و هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نخواهد بود.
حضرت آیت الله طالقانی در این مصاحبه گفتند:
مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازین اصول دین مبین اسلام است. هم ایشان و هم ما در این حرکت انقلابی همیشه نسبت به این سهم بزرگی که زنان ما در این انقلاب داشته اند قدردانی کرده ایم و واقعا هم سهم بزرگی دارند و در این حرکت تاریخی باید نام اینها در این فصل تاریخی مثل اوایل مشروطیت در تاریخ ما ضبط و ثبت شود.
وقتی که همه این ملت اعم از زن و مرد حضرت آیت الله العظمی خمینی را یک پدر رئوف و مهربان برای نجات این مملکت و ملت می دانند، قطع نظر از مسایل دیگر واجب است که نصایح و راهنمایی های ایشان را که به خیر هر طبقه و هر گروه اعم از زن و مرد است بپذیرند و تصور نکنند که اگر مساله ای را ایشان مطرح کرده اند خدای نخواسته به زیان و ضرر نادیده گرفتن حقوق چه زن و چه دیگر طبقات است.
اگر بخواهیم مساله حجاب را از جهت اسلامی و ملی بحث کنیم یک مساله سنتی و تاریخی است که در عمق تاریخ ما و تاریخ شرق همیشه زن های ما دارای یک نوع حجاب بوده اند.
حجاب به معنای عامش، و نه مخصوص به چادر و وضع خاص ، یعنی حفظ عفاف و حفظ وقار و شخصیت زن همیشه در ایران و کشور های شرقی اسلامی و غیر اسلامی بوده، شما ملاحظه میکنید که زن های هندوستان با اینکه مسلمان نیستند برای حفظ سنت اصیل ملی خودشان اکثرا دارای یک حجاب و سرپوشی هستند که مظهر کامل زنان شرقی و مدبر و سیاستمدار شرق خانم گاندی است.
اشتباه می کنند خانم های ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند اینها از حیثیت آنها کم خواهد شد و از شخصیتشان کاسته خواهد شد ، نه، بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقی هستند و این سنت شرقی اصالت است. اگر یک کشوری بخواهد مستقل باشد معنایش این نیست که فقط دروازه هایش را محدود کند بر روی دنیا، اینست که سنتش را حفظ کند، شخصیت ها را حفظ کند.
اینست معنای استقلال واقعی، متاسفانه این نحوه بی حجابی که در سالیان، سالیانی که از زمان رضا شاه تا بحال پیش آمده براکثر زنهای مسلمان ما تحمیل شده است. این را باید بدانند ما نمی خواهیم بگوییم که زنان به ادارات نروند و هیچ کس هم نمی گوید. زنان یک عضو فعال اجتماع ما هستند ، بخصوص زنهای ما در چنین مرحله ای از انقلاب.
آیت الله طالقانی آنگاه با اشاره به مبارزه های زنان ایران در انقلاب اسلامی ایران گفتند:
این روح انقلابی در بین زنهای ما باید حفظ بشود و باید اینها همیشه این روح انقلابی را داشته باشند و این منوط به این هست که زن های ما به آن تجمل پرستی ها و به آن ابتذال هایی که کشانده شده بودند برنگردند. اصل مطلب اینست، نباید هم برگردند، اگر این انقلاب باید ادامه پیدا کند ، وقتی که ما این اصل را در نظر بگیریم میدانیم خطری که خانم ها حس می کنند خیال می کنند که گفته امام خمینی یا علمای دین اینست که اینها توی خانه هایشان بروند و توسری خور باشند و مهجور بمانند ولی خطری که ما حس می کنیم اینست که آنها را دوباره به ابتذال بکشانند.
آیت الله طالقانی سپس به ضرورت حجاب زنان اشاره کردند و افزودند. این حجاب اسلامی یعنی حجاب  وقار، حجاب شخصیت ، ساخته من و فقیه و اینها هم نیست، نص صریح قرآن است، آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنان است، شخصیت انسانی و ملیش در کشور های ما، اگر ما میخواهیم سر تا پا مقلد باشیم، خوب بشویم، اما اگر بخواهیم همانطور که به خودمان برگشتیم، به خودمان رجوع کردیم، به فرهنگ خودمان میخواهیم برگردیم و قدرتمان می خواهیم از خودمان باشد، سنت های خودمان را باید زنده کنیم. آیا این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند، نه، مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشند، نه، به شرطی که در راه خدمت باشد.ما، اسلام، قرآن و مراجع دینی می خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود اصل مساله اینست که هیچ اجباری هم در کار نیست و مساله چادر هم نیست.