تبلیغات
اصل تصویری که برای تخریب مسلمانان با فتوشاپ جعل شد!

http://rouijel.blogspot.de/2011/12/why-afghani-women-walk-behind-their-men.htmlتصاویری از تحقیر و سوء استفاده از زنان در غرب!
http://www.dailymail.co.uk/news/article-509713/Im-human-pet-The-Goth-teenager-fiance-walks-dog-lead.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4084216/Puppy-play-New-York-woman-likes-walked-leash-missing-Christmas.html