تبلیغات
 این عکس فوتوشاپی را کاربران مجازی در شوخی با طوفان فردریک ساختند! در تصویر، درختان ثابت و در حالت عادی هستند!https://goo.gl/Hpmy37https://goo.gl/tssJBB