تبلیغات
این جانور مجسمه ای ساخته یک مجسمه ساز استرالیایی است!

https://everettmag.com/2015/11/09/monstruosas-esculturas-patricia-piccinini/
https://es.paperblog.com/las-monstruosas-esculturas-de-patricia-piccinini-3455597/