تبلیغات
این تصویر مربوط به جنگ جهانی دوم است نه اول! سربازان نمازگزار آلمانی نیستند بلکه یگانی چند قومیتی هستند
https://rarehistoricalphotos.com/muslim-waffen-ss-13th-division-1943/