تبلیغات
این تصویر یک خواننده لر زبان است که به اشتباه به یکی از کشته شدگان سانچی نسبت داده شده
https://www.youtube.com/watch?v=aQAV_yw2SDc