تبلیغات
انگشتر 130 هزار تومانی که به دروغ ادعا شد با قیمت یک میلیون تومان برای فرماندهان سپاه خریداری شده است!