تبلیغات
عکس منتشر شده از صحنه قتل او تزیینی و مربوط به حوادث گذشته کانادا و تورنتو است

جستجوی محمودرضا خاوری توسط پلیس اینترپل در سال 2013http://www.mfs-theothernews.com/2013/02/interpol-announces-international-search.html
پلیس در صحنه جرم قتل در دو شهر در ژوئیه 2017


https://www.shutterstock.com/video/clip-29105215-stock-footage-toronto-ontario-canada-
july-police-at-scene-of-double-shooting-murder-crime-scene-in-city.html?src=rel/27385465:4/gg
باز کردن نوار زرد در جهت دوربین توسط افسر پلیس در صحنه جرم در مارس 2011
https://www.shutterstock.com/video/clip-6727057-stock-footage-vancouver-canada-march-officer-unrolling-police-tape-towards-camera-a-police-officer.html?src=search/VqVzNpXC2drQlcmo8_R-QQ:1:79/gg