تبلیغات
در سایت پلیس کانادا و تورنتو مطلبی در رابطه با قتل خاوری یافت نشدhttp://www.torontopolice.on.ca/


http://www.cpic-cipc.ca/index-eng.htm