تبلیغات
تصاویر شایعه ابتدا در شبکه های اجتماعی توسط کاربران هندی به این کشور منسوب شده بود !
https://twitter.com/bambambanarasi/status/813327953518100480/photo/1