تبلیغات
انتشار اولیه شایعه حمله به پایگاه بسیج در اهواز
توسط اکانتهای معاندین در شبکه های اجتماعی