نمایی از انتهای یکی از پرچم ها که توسط کابل ثابت شده و جریان شدید باد، شکل منظم آن را تغییر نداده است.
    قوس انتهای پرچم هم نشانه عبور کابل از درون آن می باشد.

شایعات

بررسی و تحلیل موارد شایع و منتشر شده در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

منوی کاربری