تبلیغات
این ویدئو در سالهای گذشته در خبرگزاریها و شبکه های اجتماعی با عنوان "شکنجه سرباز افغان توسط طالبان" بارها منتشر شده بود !


http://www.aparat.com/v/xfunb
http://www.aparat.com/v/C2Rzu
http://www.kabulpress.org/article140279.html
http://www.aparat.com/v/IQwN7