تبلیغات
تصویر یک مجروح انفجار مین که برخی شایعات آن را به سوختن کاریکاتوریست پیامبر منتسب میکنند 


   (فیلتر) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1499129.stm : منبع