این مطلب نخستین بار در سایت جعلی خبرگزاری فارس منتشر شد